Kirken i Songdalen > Menighetene > FELLESRÅDET

Organiseringen av Den norske kirke er regulert i Lov om Den norske kirke (kirkeloven). Etter denne loven består kommunen av ett eller flere sokn, som er geografisk avgrenset. Alle som er medlem i Den norske kirke tilhører det soknet de er folkeregistrert i.

I Songdalen har vi to sokn, Greipstad og Finsland. Innbyggerne i soknet representeres av et menighetsråd/sokneråd, som velges ved offentlig valg hvert fjerde år (sist i september 2015). Menighetsrådet/soknerådet har oppgaver iht kirkeloven § 9: Rådet skal ha oppmerksomhet på «alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet», og har ansvar for at «kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.»

Klikk på menyen under hver av menighetene på forsiden for å se hvem som sitter i menighets-rådet/soknerådet.

 

Mer konkret, er fellesrådet ansvarlig for:

* bygging, drift og vedlikehold av kirker,

* anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,

* opprettelse og nedleggelse av stillinger; tilsetting og arbeidsgiveransvar for alle som lønnes over fellesrådets budsjett,

* anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,

* anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

 

Både menighetsrådet/soknerådet og fellesrådet er juridisk selvstendige virksomheter som er underlagt forvaltningsloven og offentleglova jf. kirkeloven § 38.

 

OM FELLESRÅDET

Møteplan/dokumenter

         Les mer...

FELLESRÅDETS ØKONOMI

   Les mer...

FELLESRÅDET SOM GRAVFERDSMYNDIGHET

   Les mer...

FELLESRÅDETS MEDLEMMER

   Les mer...