HVA GJØR MENIGHETSRÅDET

HVA GJØR MENIGHETSRÅDET

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige myndighet på lokalplanet til menigheten, representert ved menighetsrådet og fellesrådet.

 

«Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av lov at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller et annet organ»

(Kirkeloven § 5 annet ledd).

 

Det er menigheten som er den grunnleggende enhet og rettssubjekt, men det er to organer som opptrer på vegne av denne grunnleggende enheten; Menighetsrådet og Det kirkelige fellesrådet.

Dette innebærer i hovedsak at virksomhetsansvar og forvaltningsansvar er delt på to organer. Dersom ikke kirkeloven eller gravferdsloven har gitt fellesrådet, eller et annet organ, myndighet innenfor et bestemt saksfelt, er det menighetsrådets ansvar. Songdalen kommune har to sokn med et menighetsråd i Greipstad og et sokneråd i Finsland. Disse velger hver to representanter til fellesrådet. Menighetsrådets ansvar kan utledes av kirkeloven §§ 5 og 9, av gudstjenestebøkene og av vedtak i Kirkemøtet.

En opplisting av oppgaver lagt til menighetsrådet kan se slik ut:

•             Menighetsbyggende virksomhet

•             Gudstjenesteliv

•             Dåps- og konfirmantundervisning

•             Diakoni

•             Kirkemusikalsk virksomhet og annen sang- og musikkaktivitet i menigheten.

•             Barne- og ungdomsarbeid

•             Besøkstjeneste

•             Frivillig arbeid, medarbeiderskap

•             Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement

•             Bibelgrupper, samtalegrupper

•             Informasjon, menighetsblad

•             Misjon og evangelisering

•             Økumenikk

•             Barnehage etc. etc.

Innenfor disse områdene står menighetsrådet forholdsvis fritt til selv å vedta hva det vil gjøre og hvilket omfang virksomheten skal ha.

 

Spesielle oppgaver nevnt i kirkeloven:

Dette gjelder oppgaver som menighetsrådet har av mer forvaltningsmessig art:

•             Bestemme hva kirkeofringene skal gå til

•             Opprette stillinger som er finansiert med menighetsrådets egne midler (med fellesrådets godkjenning)

•             Medvirke (avgi uttalelse) ved tilsetting av prest, prost og biskop

•             Uttale seg om prestenes arbeidsfordeling

•             Føre fortegnelse over kirkens inventar og utstyr

•             Utleie av kirken

•             Forberede og gi innstilling i saker til menighetsmøtet

•             Forberede og gjennomføre valg av menighetsråd

•             Avgi rapporter og liknende til kirkelige myndigheter (Departementet, Kirkemøtet, bispedømmerådet)

Innenfor disse områdene må menighetsrådet følge bestemmelser og retningslinjer som er gitt i kirkeloven eller med hjemmel i kirkeloven.

 

 

Oppgaver som menighetsrådet avgjør:

 (jfr. Gudstjenesteboken):

•             Bruken av alternativ musikk til enkeltledd i gudstjenesten

•             Formene for lovsangsledd

•             Valg av tekstlesere

•             Når og hvor ofring skal finne sted

•             Hvilken form av Herrens bønn som skal benyttes

•             Hvilken type vin som skal benyttes ved nattverd

•             Hvilken utdelingsmåte som skal benyttes ved nattverd

•             Valg av leke nattverdmedhjelpere, etter forslag fra presten. Disse skal godkjennes av biskopen.

 

Oppgaver som menighetsrådet fordeler innbyrdes:

•             Velge 2 representanter til fellesrådet og 2 varamedlemmer.

•             Kirkevertoppgaven fordeles på medlemmer og varamedlemmer.

•             «Ord for kvelden» og servering på MR- møtene fordeles på medlemmene

•             Velge 3 personer som er i praktisk komité. Velges for 6 mnd. pr. gang.

•             Arrangere konfirmantfest for årets konfirmanter.

•             Arrangere konfirmantfest for 50 års-konfirmantene i samarbeid med diakoniutvalget.

•             Arrangere juletrefest.

•             Arrangere medarbeiderfest hvert 2. år.


Del denne artikkel på e-post