FELLESRÅDET SOM GRAVFERDSMYNDIGHET

FELLESRÅDET SOM GRAVFERDSMYNDIGHET

Den norske kirke er å betrakte som et trossamfunn, med eget medlemsregister. Samtidig har myndighetene gjennom lovregulering gitt Dnk ansvaret for gravferdsforvaltningen i lokalsamfunnet. I denne egenskapen opererer Dnk likeverdig for alle kommunens innbyggere. Gravferdsforvaltningen er regulert i egen lov – gravferdsloven – med tilhørende forskrift.

Alle innbyggere i kommune har rett til gravsted uten vederlag. I forbindelse med en gravferd, kan pårørende feste en grav, dvs reservere en grav f.eks ved siden av for framtidig bruk for ektefelle. For denne reservasjonen betales en avgift som p.t. er kr 1 500 for 10 år (justert fra 2017 etter vedtak i Songdalen kommunestyre 14. desember 2016, sak 67/16). En ny grav er fredet i 20 år, deretter kan festet forlenges for samme avgift for 10 år av gangen. Festeavgiften innkreves normalt én gang i året det året festetiden utløper.

Alle innbyggere som er medlem i Dnk tilbys også en gravferdsseremoni etter Dnks ordning i Greipstad eller Finsland kirke uten ekstra kostnader.

For dem som ønsker å gravlegges i Greipstad eller Finsland, men som enten har folkeregistrert bostedsadresse i annen kommune og/eller ikke er medlem av Dnk, innkreves avgift av fellesrådet etter eget reglement.  

Gravplassvedtekter 2016

Stell av gravene

Det er vanlig at pårørende pynter/steller grav så lenge den er fredet, eller er festet ut over fredningstida. Gravplassvedtektene gir noen regler for plantefeltet foran gravminnet. Det er viktig at det ikke oppbevares/hensettes planter/potter/lys mv utenfor plantefeltet eller bak gravminnet av hensyn til plenklipping og tilkomst.

Avtale om gravstell

Dersom pårørende bor langt unna den graven de ønsker å ha stelt med blomster mv. eller av andre grunner ikke klarer å ivareta dette, tilbyr fellesrådet en ordning hvor graven kan bli stelt mot en avgift. Type stell har følgende kategorier og priser:

Sommerplanting/generelt stell (obligatorisk)     kr  1 200

Planting til påske                                                  kr     100

Planting før 17. mai                                             kr     150

Dekking med granbar høst                                   kr     150

Mosekrans til jul                                                  kr     150

Gebyr (obligatorisk)                                             kr     150

 

Det inngås i så fall en avtale med fellesrådet, og det betales inn et beløp for å dekke stell for noen år framover, minimum kr 10 000. Ta kontakt med kirkevergen for nærmere orientering og avtale.
 


Gravstellavtale 2015

Gravstellreglement 2015

 

 

 


Del denne artikkel på e-post